Oproep

(de vorige versie d.d. 14-03-2002)
Voor verspreiding per e-mail... gebruik de nieuwe!

VERSPREID DEZE OPROEP:

=====================================
Hallo,

Dit is een actie om Genetisch Gemanipuleerd voedsel van
de markt te krijgen. GGo-voedsel is onnodig en riskant.
Genetisch gemanipuleerde mais en soja beslaat in de 
Verenigde Staten al een enorm areaal aan landbouw-grond
en zit sinds 1996 in meer dan helft van onze supermarkt-
artikelen!

In de media hoort u overwegend slechts EEN zijde van de 
medaille over deze techniek: de hoop, de wensdromen en 
de 'verwachtingen' dat gentechnologie allerlei problemen
zal oplossen.

Over de keerzijde - de risico's en de gevaren - wordt
nog altijd gesproken alsof deze hypothetisch zouden zijn,
en nog steeds niet opgetreden zouden zijn. Dat is niet zo!

De waarheid is onthutsend:
 - Ongecontroleerde verspreiding van ggo's in het milieu
  is nu al een groot probleem. Boeren en producenten
  die ggo-vrij willen produceren lijden miljoenen guldens
  schade door kruisbestuiving, en deze aantasting van ons
  milieu is waarschijnlijk nooit meer terug te draaien.
 - Experts zijn het erover eens, dat wanneer we zo doorgaan
  het in de niet al te verre toekomst feitelijk onmogelijk 
  zal zijn geworden om nog ggo-vrij voedsel te produceren.
 - De overheid beweert dat er geen schadelijke gezondheids-
  effecten bekend zijn van ggo voedsel. Dit is een fatale
  vergissing: Tal van wetenschappers, zelfs Nobelprijs-
  winnaars, achten de huidige gang van zaken onverantwoordelijk
  en gevaarlijk. Ons zijn meerdere onderzoeken bekend die
  klip en klaar duiden op ernstige gezondheidsschade, wellicht
  zelfs in de grootte-orde van roken.
Hoe zou u het vinden als in al uw voedsel sigaretten zouden
worden verwerkt, en u extra zou gaan moeten betalen voor
sigaret-vrij voedsel? Absurd gewoon.
Toch is dit wat de Regering nu nastreeft met ggo's.

Er zijn duidelijke aanwijzingen voor onomkeerbare schade 
aan milieu en gezondheid.
Daarom zijn we volgens het Verdrag van de Verenigde Naties
verplicht volgens het voorzorgs-principe om te stoppen met
deze onzin, minimaal totdat de risico's precies bekend en 
beheersbaar zijn.
De meerderheid van de bevolking wil dat ook. Nu de praktijk
nog.

Dit is een HANDTEKENINGACTIE die tot doel heeft deze INFORMATIE
allereerst BREED BEKEND te maken, en vervolgens de politiek
en het bedrijfsleven te dwingen tot maatregelen.

Doe mee, vanuit uw luie stoel. Het is belangrijk, en het werkt!


*** wat te doen? ***

1. Op de eerste plaats: stuur deze oproep SNEL door naar zoveel 
mogelijk kennissen: alleen een enorm aantal handtekeningen kan 
de benodigde indruk maken.

2. Teken zelf tegen ggo-voedsel op: 
       http://www.stopmanipulatie.nl
(of als u niet on-line bent, kunt u ook een e-mail sturen... klik:
mailto:ja@STOPMANIPULATIE.NL?body=subscribe%20keertij-L )

3. Doe desgewenst mee met vervolgacties: 
- Lobby naar de (voormalige)grote partijen (PvdA, VVD, CDA en D66).
- Kopersstaking.
- ...en wat nog volgt.
Op de site staat uitgebreidere informatie hierover, daar kunt u
ook intekenen om op de hoogte gehouden te worden.
(U kunt ook aangeven absoluut geen verder mail te ontvangen:
 - NOMAIL - U blijft Baas in eigen (mail)Box!)

Alvast bedankt voor uw hulp. In de bijlage hierna vindt u uitleg
over de preciese aanwijzingen die wij kennen voor gezondheids-schade.
(Als u liever van een goede nachtrust geniet hoeft u dat
niet te lezen.)

met vr groet,
Micha Kuiper
14 maart 2002

PS 1
Deze actie is tot stand gekomen op basis van informatie van 
kritische wetenschappers, die zonder financieel eigenbelang 
hun baan riskeren door kritiek te uiten op deze techniek, waar
bedrijfsleven, overheden en universiteiten aanzienlijke
financiele belangen bij hebben.
Deze belangen zijn dermate groot, dat men de gevaren niet 
eerlijk onder ogen wil zien en er zelfs niet voor terugschrikt
om valse voorlichting te geven en critici simpelweg te ontslaan
en monddood te maken.

PS 2
Alleen biologisch voedsel (met keurmerk 'EKO' of 'Demeter') is
gegarandeerd NIET genetisch gemanipuleerd, maar door bestuiving
zal dat over enkele jaren ook niet meer mogelijk zijn!

bijlage: uitgebreide oproep (achtergronden)

===========================================

ACHTERGRONDEN
Betreft: 
   Mensen blijken toch via genetisch gemanipuleerd voedsel
   "besmet" te kunnen raken met schadelijk DNA.

   Handtekening-actie


Utrecht, 20 februari 2002


Geachte heer of mevrouw,

Recente wetenschappelijke onderzoeken hebben de vanouds heersende 
ideeen over genetische manipulatie volledig op de kop gezet: er zijn nu 
concrete aanwijzingen en bewijzen voor gezondheids-schade! 

Echter, de overheid neemt desondanks nog steeds geen maatregelen,
ondanks herhaald aandringen daartoe door milieu-organisaties.

Deze e-mail actie is voor ons de enige manier om U hierover te
informeren, want wij hebben geen ruime financiele middelen.
Wij vragen om uw handtekening en hulp bij verder verspreiden
(zie onder).Struisvogel-politiek

Hoewel recente bevindingen aantonen dat het eten van
genetisch gemanipuleerd voedsel (ggo, Genetisch Gemodificeerde
Organismen) zou kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, 
stelt de Regering nog niet eens een onderzoek in naar deze gevaren.

Integendeel, zij gaat juist door met het opstarten van een "informatie"-
campagne om u, het publiek, te overtuigen van de veiligheid van dit 
voedsel. Nota bene!
Ook betrokken bedrijven wuiven deze wetenschappelijke bezwaren
weg: zij hebben al teveel geinvesteerd om nu nog te stoppen, denken zij
blijkbaar. 


Een voorbeeld:

Op 8-1-2002 schreef de Commissie Terlouw (zij is door de Regering
ingesteld om een Breed Maatschappelijk Debat te organiseren over
genetische manipulatie en voedsel) het volgende: 	[Noot 1]

   "Er zijn de Commissie ... geen wetenschappelijke
   aanwijzingen bekend die de zorgen rechtvaardigen die onder
   het publiek leven over de veiligheid van voedingsmiddelen
   die met behulp van gentechnologie zijn geproduceerd." 

Dit is echt NONSENS, het tegendeel is het geval !
De Regering zelf beweert eveneens niet op de hoogte te zijn van het
bestaan van zulke problemen. [Noot 2] Toch hebben meerdere
organisaties de Commissie Terlouw gewezen op allerlei
gevaren en tekortkomingen van deze nieuwe techniek.


Wat is er dan aan de hand?
Waardoor zijn wetenschappers nu precies gealarmeerd geraakt?

Bij genetische manipulatie van planten en dieren gebruikt men
meestal genen (DNA) van virussen en bacterien, waarvan altijd
gedacht werd dat die genen geen effect konden hebben op mensen. 

Nu is gebleken dat dit niet klopt!

1. Er is vastgesteld dat wanneer u genetisch gemanipuleerd
voedsel eet, slechts een deel van het ingebouwde virus-DNA
afgebroken wordt in de spijsvertering: het kan opgenomen worden
in uw lichaam en indien het zich nestelt in uw eigen DNA, kan dat
zelfs leiden tot ziekte. [Noot 3]

2. Ook kan dit virus-DNA een nieuwe verbinding aangaan met bestaande 
ziekte-verwekkers, waardoor nieuwe ziekte kan ontstaan. [Noot 4]

3. Deze "kunstmatige" genen kunnen zich tot 10 miljoen maal (!)
sneller in het milieu verspreiden dan "natuurlijke" genen. [Noot 5]
Het is zeer de vraag of dit ooit weer ongedaan gemaakt kan worden 
door de mens.

Als we deze drie onderzoeken combineren, onstaat het
volgende (verontrustende) beeld:

Wanneer een mens genetisch gemanipuleerd voedsel eet,
dan verteert niet al het DNA. Op zich is DNA niet giftig of
gevaarlijk om te eten, maar het DNA in genetisch gemanipuleerde
planten is deels afkomstig uit virussen en ziekteverwekkers, en
dat is andere koek.

Deze stukjes DNA kunnen opgenomen worden in ons lichaam
en in de bloedbaan terecht komen. Vervolgens kan het in onze
weefsels en organen belanden. (Bij een proef met kippen is
zoiets al aangetoond.) In onze cellen kan dit DNA combineren
met ons eigen DNA en actief worden. Uit medisch onderzoek
is bekend dat dit zelfs kan leiden tot kanker.


Wie zichzelf gerust had willen stellen dat het onwaarschijnlijk is dat 
bovenstaande mogelijkheden daadwerkelijk in de praktijk ook optreden, 
willen wij wijzen op 3 andere onderzoeken waarin zonder theoretische 
argumentatie rechtstreeks proefondervindelijk gezondheids-effecten 
zijn vastgesteld:

A. Over de eerste gentech-tomaat: “De wetenschappers van de FDA 
viel op dat er een patroon was van MAAGLETSEL dat vragen over de 
veiligheid opwierp”. (Toch is de tomaat zonder nader onderzoek
toegelaten op de markt) [Noot 6]

B. het onderzoek van prof. Pusztai uit Schotland, die in 1999
constateerde dat jonge ratten orgaanschade opliepen door
het eten van een gentech-aardappel. (Andere wetenschappers
verketterden zijn onderzoek en onderzoeksmethode, maar niemand
kon Pusztai’s vermoeden weerleggen dat de gebruikte
virus-componenten verantwoordelijk waren voor de zieke ratten.)

C. een scholier in Nederland heeft in 2000 een proef gedaan met
jonge muizen. [Noot 7] Toen de muizen genetisch gemanipuleerde
soja en -mais te eten kregen, gingen ze *meer* eten, maar werden
nerveuzer, hielden op met groeien, en 1 ging er dood.
(Het is niet wetenschappelijk te zeggen dat dit veroorzaakt werd
door de genetisch gemanipuleerde soja en mais, maar het is
natuurlijk wel de meest voor de hand liggende verklaring.)

Vereniging Jongeren Milieu Aktief heeft alle Tweede Kamerfracties
geinformeerd over deze problemen, maar de Kamer heeft
niet besloten om nader onderzoek te gelasten. (!)


Aangezien de Regering tot nu toe in gebreke blijft bij het uitvoeren
van haar controlerende en regulerende taak, is de enige mogelijkheid 
dit gevaar nog te keren, een massaal protest door het publiek!
Wat kunt u doen?

Genetisch veranderde gewassen en hun eigenschappen verspreiden zich nu al
onomkeerbaar in het milieu, terwijl niemand enige garantie kan geven
dat de nadelige gevolgen binnen de perken zullen blijven.

Wij EISEN dat de Regering het huidige ggo-voedsel en -teelt verbiedt, 
en mocht zij dat niet kunnen, dat zij dan het publiek de waarheid vertelt
over genetisch gemanipuleerd voedsel en zorgt voor goede etikettering,
zodat het publiek zelf kan zorgen dat ggo-voedsel verdwijnt.

Zet uw handtekening, en vraag kennissen hetzelfde !

Als we genoeg publieke druk op de Regering uitoefenen, komt
er misschien beweging in.
Zo niet, dan biedt de vrije markt voldoende ruimte om genetische
manipulatie het land uit te krijgen, als voldoende mensen selectief
zijn met het kopen van hun eten. Samen kunnen we deze klus
klaren, dan zijn we sterk --- alleen is maar alleen.
Keer de krachten van de gentech-lobby !

Hoe tekent u?
(U moet een e-mail adres hebben om mee te doen: wij gebruiken 
namelijk software voor een mailing-list om de handtekeningen 
te administreren en ook om u over het verdere verloop van de 
actie te informeren.)

Er zijn 3 methodes om te ondertekenen:
1. Vul het formuliertje in op http://www.stopmanipulatie.nl 
 ...of...
2. Als u liever off-line blijft: stuur een e-mail naar
      ja@STOPMANIPULATIE.NL
met in het tekstgedeelte alleen de woorden
      subscribe keertij-L
      --
 ...of...
(3. Als het volgende in uw mail programma oplicht: klik hier: 
mailto:ja@STOPMANIPULATIE.NL?body=subscribe%20keertij-L )


Uw e-mail adres wordt niet doorgegeven aan derden en u krijgt 
geen e-mail van ons als u aangeeft dat niet te willen.

Na aanmelding ontvangt u automatisch een controle-bericht
dat u moet beantwoorden ter bevestiging.

4. Als genoemde automatische manieren niet willen lukken, kunt
u contact opnemen met helpdesk@stopmanipulatie.nl
of eventueel bellen 030-231.6566 (bericht inspreken).


   STUUR DIT BERICHT DOOR naar uw kennissen, ook zij hebben
   het recht gewaarschuwd te worden en zelf te oordelen !

Bij voorbaat dank voor uw hulp bij verdere verspreiding van dit
bericht,

 Micha Kuiper 
 (Keerkracht)
 Actie Stopmanipulatie.nl
 te bereiken via e-mail op: reply-20020220a@stopmanipulatie.nl

-------------------------
Voetnoten: 

[Noot 1]  Eindverslag van Commissie Terlouw, januari 2002, pag. 23
[Noot 2]  Minister Borst (Volksgezondheid) tijdens debat in Tweede
       Kamer, eind januari 2002.
[Noot 3]  In de voorlichtings-videofilm van Commissie Terlouw wordt
       nota bene in zin 4 gezegd: ‘DNA zit in al ons voedsel.We
       eten het dag in dag uit... We leven ervan!’
       (Ons commentaar: ‘Proeft’ u de ironie van deze voorlichting?)
[Noot 3-5] Op http://www.stopmanipulatie.nl vindt u bronnen voor
       de wetenschappelijke feiten genoemd in dit bericht
       (prof. Mae Wan Ho, Dr. Angela Ryan, prof. Joe Cummins) e.a.
[Noot 6]  Zie: http://www.stopmanipulatie.nl/Refs/docu/FDA.html#E
[Noot 7]  Zie: http://www.talk2000.nl/mice

==============

AANVULLING:

Op dit moment blokkeren 6 Europese landen alle toelatingen van
NIEUWE genetisch gemanipuleerde gewassen en producten.
Op 15 maart 2003 vergadert de Europese Raad van Ministers
in Barcelona. Nederland heeft besloten (met instemming van
PvdA, VVD, CDA en D66) dat zij zich in zal zetten om dit
"moratorium" van deze 6 landen ongedaan te maken, zodat er nog
meer genetisch gemanipuleerd voedsel op de markt kan komen.

Wanneer u uw handtekening zet zenden wij u meer details over
wat hier nog aan is te doen. Of kijk op de site.