Oproep

(de actuele versie d.d. 19-04-2002)
Voor verspreiding per e-mail... knip en plak!

VERSPREID DEZE OPROEP:

=====================================
Beste Lezer,                         Utrecht, 19 april 2002

Genetische manipulatie is het verwijderen en toevoegen van “genen”:
de dragers van erfelijke informatie.
Ik volg de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van
gentechnologie nauwlettend, en op basis van hetgeen ik daarbij te
weten ben gekomen maak ik mij nu grote zorgen omtrent de 
on-veiligheid van Genetische Manipulatie (GM) in landbouw en
voedsel-productie. 

Het is mij gebleken dat bepaalde feiten in het beleid van Regering,
Consumentenbond, Supermarkten en zelfs Universiteiten buiten
beschouwing worden gelaten. Men is doof en blind voor
waarschuwingen van buitenlandse wetenschappers. In plaats daarvan
doen psychologen en marketingburo’s aan “risico-communicatie”: zij
overtuigen het publiek dat er niets te vrezen valt, dat de risico’s
beheersbaar zijn. Onze maatschappij wordt hierdoor systematisch
“gehersenspoeld” met positieve berichtgeving.

De mens weet blijkbaar (nog) te weinig van het leven af om op een
veilige manier zulke verregaande ingrepen te kunnen plegen. Dit
blijkt uit de feiten. 
Hieronder in het aanhangsel leg ik met 10 voorbeelden uit waarom ik 
dit vind en welke informatie men tot nu toe buiten beschouwing heeft
gelaten.
Er is duidelijk bewijsmateriaal dat GM-gewassen nu zich al
ongecontroleerd verspreiden, problemen veroorzaken en zelfs zouden
kunnen leiden tot ziekte.

Hoe langer de mens met dit voortijdige eXperiment doorgaat, des te
moeilijker zal het zijn om de schade te herstellen. Gezien de ernst van
de situatie vraag ik uw medewerking voor deze handtekeningactie. 

1. Wilt u deze brief verspreiden naar uw kennissen, teneinde de
onderstaande “ontbrekende informatie” over GM algemeen bekend te
krijgen?

2. Als u het met mij eens bent, dat genuanceerde standpunten als 
“ja, mits...” en “nee, tenzij...” in de praktijk teveel ruimte openlaten
voor multinationals om op roekeloze wijze verder te gaan met de
toepassing van GM-techniek, zet dan tevens uw handtekening tegen
toepassing van Genetische Manipulatie in het milieu en in voedsel:

Dat kan via internet, op:
       http://www.stopmanipulatie.nl
of via e-mail (handig als u niet on-line bent)... klik:
mailto:ja@STOPMANIPULATIE.NL?body=subscribe%20keertij-L )

U ontvangt dan automatisch een e-mail bericht met de laatste stand
van zaken en verdere mogelijkheden om aktie te ondernemen.

Het is van groot belang dat deze informatie bekend wordt. De
pogingen om de hele maatschappij te hersenspoelen in de gedachte
dat gentech veilig is, beginnen te werken: het percentage
tegenstanders zakt langzaam. 

In 2001 heeft de Regering een “Maatschappelijk Debat” over dit
onderwerp laten organiseren door de Commissie “Eten en Genen”
onder leiding van kinderboekenschrijver en atoomgeleerde Jan
Terlouw. Ik heb vastgesteld dat ook bij dit debat de belangrijkste
feiten buiten beschouwing zijn gelaten - met name voorbeeld 3 ! 

Mede hierdoor hebben PvdA, VVD, CDA en D66 besloten om door
te gaan met genetische manipulatie “mits het veilig gebeurt” (januari
2002). Deze politieke partijen zijn weliswaar kritisch over deze GM-
techniek, en vragen de Regering om voorzorgsmaatregelen, maar
hebben niet het besef dat hun beperkte voorzorgsmaatregelen
onvoldoende waarborg bieden. 

Genetisch Gemanipuleerde Soja en GM-Mais zitten al in meer dan de
helft van de supermarkt-artikelen. Meestal staat dit NIET op het
etiket vermeld.
Alleen biologisch geteeld voedsel (met keurmerk 'EKO' of 'Demeter')
is gegarandeerd NIET genetisch gemanipuleerd, maar vanwege
bestuiving zal dat over enkele jaren niet eens meer mogelijk zijn!

Maar liefst 43,3% van de Nederlanders zei in november 2001
absoluut “nee” tegen GM-landbouw. Plus 6,4% die zegt “nee, tenzij
er aantoonbare voordelen zijn en aan strenge voorwaarden is voldaan”
-- aan beide is nu niet voldaan -- dat is samen al 49,7%. 
Negen procent zegt geen keuze te kunnen maken. Slechts 26% is
voorstander, en 12% is alleen voorstander mits aan strenge
voorwaarden wordt voldaan. Er is dus (nog steeds) bij lange na geen
meerderheid voor het doorgaan met genetische manipulatie van voedsel. Toch gaat de regering door. 
(De Commissie Terlouw noemt deze cijfers niet in haar
aanbevelingen aan de regering, en niet op haar website, maar alleen
ergens ver weggestopt op een CD-rom.)

Ik hoop dat u mij wilt helpen onderstaande belangrijke informatie in
brede kring bekend te maken!

  met vriendelijke groet,

  Micha Kuiper
  initiatiefnemer “Keerkracht” / stopmanipulatie.nl


    +++ Aanhangsel: De Ontbrekende Feiten over GM. +++

Voorbeeld 1: ongecontroleerde woekering in de natuur.

De vrees bestaat, dat GM-planten in de natuur ongecontroleerd
zouden kunnen gaan woekeren en daarbij natuurlijke soorten
verdringen en het natuurlijk evenwicht verstoren. Zijn hier al
bewijzen van?
Er zijn inderdaad al gevallen bekend die heel verontrustend zijn:
bijvoorbeeld in Mexico, het land van herkomst van de mais, is
natuurlijke mais nu “besmet” met GM-eigenschappen. Omdat de
GM-gewassen pas 5 jaar verbouwd worden, kan nog niet worden
vastgesteld of deze verspreiding al het oude zal overwoekeren. Maar
moeten we dat eerst afwachten?

GM-gewassen hebben nieuwe eigenschappen, waarmee zij een
concurrentie-voordeel zouden kunnen hebben over natuurlijke
inheemse soorten. 

Ik noem een aantal experimenten uit het verleden met planten en
dieren waar het al flink mis is gegaan. Hierbij was nog niet eens
sprake van Genetische Manipulatie, en dan traden er toch al rampen
op. Met GM kunnen we al helemaal niet weten wat er zal gebeuren. 
Dit is een waarschuwing voor wat er met GM-planten zou kunnen
gebeuren.
#1. Onderzoekers wilden een super-honingbij kweken. Ze kruisten
een wilde Afrikaanse bij met een honingbij in Zuid-Amerika. Het
experiment werd uitgevoerd in een stricte afsluiting, omdat de bij niet
mocht ontsnappen. 
Helaas, tijdens een vakantie van de projectleider was een vakantie-hulp onvoorzichtig en enkele bijen ontsnapten. Het gevolg is dat de
bij zich nu onstuitbaar verspreidt, en inmiddels al het Zuiden van de
Verenigde Staten heeft bereikt en bijna jaarlijks dodelijke slachtoffers
maakt omdat deze nieuwe bijensoort zo aggressief is.
#2. In Australie zijn is een enorme (giftige) paddensoort ingevoerd
om een bepaalde keversoort te bestijden. De kever blijkt weinig last
te hebben van de pad, maar honden en kinderen overlijden als zij de
pad bijten of aanraken. De natuur van Australie wordt aangetast
doordat ook roofdieren bezwijken door de pad.
#3. Een algensoort uit de Stille Oceaan heeft zich in aquaria verder
ontwikkeld en is per ongeluk in de Middelandse Zee terecht gekomen. 
Hier overwoekert deze giftige alg de oorspronkelijke zeebodem-
begroeiing. 
Biologen weten geen oplossing.
#4. Andere voorbeelden zijn: 
 - Ratten en vervolgens mangoesten op Hawaii, 
 - vuurmieren in Noord-Amerika, 
 - het wilde zwijn in Uruquay dat schapen en koeien doodt, 
 - de beverrat in Nederland, 
 - een roofvis in het Afrikaanse Victoria-meer, 
 - Opossums in Nieuw-Zeeland, 
 - Konijnen in Australie.

Een aantal van deze introducties van vreemde diersoorten was per
ongeluk, de meeste zijn echter expres uitgevoerd door wetenschappers
die meenden dat ze verstand van zaken hadden. 
Ook op het gebied van planten is bekend dat vreemde boom-soorten
de inheemse soorten verdringen. 
Moeten we aan deze lijst van rampen binnenkort de GM-rampen toevoegen?


Voorbeeld 2: ongecontroleerde woekering in de landbouw.

De chemie-multinational Monsanto heeft GM-koolzaad ontwikkeld,
dat bestand is tegen onkruidverdelger. Hierdoor kan de boer het GM-
koolzaad tijdens de groei met het bijbehorende landbouwgif
bespuiten, waardoor het onkruid dood gaat, maar de koolzaad-oogst
niet. Dit levert de boer (soms) een iets hogere oogst op, en spaart
arbeidskosten doordat er minder gespoten hoeft te worden. Volgens
Monsanto is deze techniek goed voor het milieu, omdat er minder
landbouw-gif nodig is. Maar is dat wel zo? 
Tijdens de koolzaad oogst: misschien. Maar het jaar erop wil de boer
iets anders verbouwen, en raadt eens wat er dan in zijn akker staat? 
Onuitroeibaar GM-koolzaad, dat nu de rol van onkruid op zich
genomen heeft. Volgens Canadese Boer Percy Schmeiser moeten
boeren 6 tot 8 maal meer spuiten dan vroeger. Tel uit je winst! De
boeren zijn radeloos, en weten niet hoe zij nu weer van dit door de
mens gemaakte onkruid af moeten komen.


Voorbeeld 3: ongecontroleerde verspreiding op micro-nivo.
           Gezondheid-schade.

De voorgaande problemen kan men met blote ogen waarnemen. Voor
andere zaken ligt dat moeilijker. Het DNA, waaruit de genen bestaan
en waarin de erfelijke eigenschappen zich bevinden, is microscopisch
klein. Dit DNA kan uitwisselen met bacterien en virussen zonder dat
we het weten of merken. 

Op 8-1-2002 schreef de Commissie Terlouw het volgende: 	[Noot 1]

   "Er zijn de Commissie ... geen wetenschappelijke
   aanwijzingen bekend die de zorgen rechtvaardigen die onder
   het publiek leven over de veiligheid van voedingsmiddelen
   die met behulp van gentechnologie zijn geproduceerd." 

Dit is echt NONSENS, het tegendeel is het geval !
De Regering zelf beweert eveneens niet op de hoogte te zijn van het
bestaan van zulke problemen. [Noot 2] Toch hebben meerdere
organisaties de Commissie Terlouw gewezen op gevaren 
en tekortkomingen van deze nieuwe techniek.

Volgens mij lopen Regeringen en Multinationals 10 jaar achter wat betreft een aantal nieuwe inzichten in de werking van genen.

Bij genetische manipulatie van planten en dieren gebruikt men
veelal genen (DNA) van virussen en bacterien, die ingebouwd worden. Tien jaar geleden dacht men, dat al het DNA in de maag verteerde, zodat het eten van GM-voedsel alleen een kwestie was van: “is het giftig?” Naar de eigenschappen van het ingebouwde DNA hoefde men niet te kijken, dacht men.

Nu is gebleken dat dit niet klopt!
...Maar de GM-gewassen blijven toch op de markt.

1. Er is vastgesteld dat wanneer men genetisch gemanipuleerd
voedsel eet, een deel van het ingebouwde virus-DNA
NIET afgebroken wordt in de spijsvertering: het kan daarom
opgenomen worden in het menselijk lichaam en indien het zich 
nestelt in uw eigen DNA, kan dat zelfs leiden tot ziekte. [Noot 3]

2. Ook kan dit virus-DNA een nieuwe verbinding aangaan met
bestaande ziekte-verwekkers, waardoor nieuwe ziekte kan ontstaan.
   [Noot 4]

3. Deze "kunstmatige" genen kunnen zich tot 10 miljoen maal (!)
sneller in het milieu verspreiden dan "natuurlijke" genen. [Noot 5]
Het is zeer de vraag of dit ooit weer ongedaan gemaakt kan worden 
door de mens.

Als we deze drie onderzoeken combineren, onstaat het
volgende (verontrustende) beeld:

Wanneer een mens genetisch gemanipuleerd voedsel eet,
dan verteert niet al het DNA. DNA op zichzelf is niet giftig of
gevaarlijk om te eten, maar het DNA in genetisch gemanipuleerde
planten is deels afkomstig uit virussen en ziekteverwekkers: en
dat is nu juist het soort DNA waar problemen mee te
verwachten zijn.

Deze stukjes DNA kunnen opgenomen worden in ons lichaam
en in de bloedbaan terecht komen. Vervolgens kan het in onze
weefsels en organen belanden. (Bij een proef met kippen is
zoiets al aangetoond.) In onze cellen kan dit DNA combineren
met ons eigen DNA en actief worden. Uit medisch onderzoek
is bekend dat dit zelfs kan leiden tot kanker.
Let wel: het is nog niet ZEKER of mensen kanker kunnen krijgen van
het eten van GM-voedsel. Het is immers nooit onderzocht of het eten
van GM-voedsel leidt tot kanker. Maar hoe zouden we dat ook
kunnen weten? Het kan tientallen jaren duren voordat een
kankergezwel zichtbaar wordt. Het GM-voedsel is pas 5 jaar op de
markt. 
Echter: alle stappen die voor het ziek worden nodig zouden zijn, zijn
AFZONDERLIJK al waargenomen in laboratoria. Het ligt dan voor
de hand dat de combinatie ook mogelijk is. Ik persoonlijk zou graag
het zekere voor het onzekere nemen!


Voorbeeld 4: zieke proefdieren

Volgens sommigen is “Genetisch gemanipuleerd voedsel het veiligste
voedsel ter wereld omdat het ‘t best onderzocht is”. Deze stelling
klopt volgens mij niet, omdat de GM-planten bijna altijd instabiel
zijn: de GM-planten herschikken hun DNA, proberen de vreemde
genen uit te schakelen of kwijt te raken, en als gevolg hiervan kunnen
hun eigenschappen van generatie op generatie onvoorspelbaar
veranderen.
Maar er is ook een historie van ziekgeworden proefdieren, waarvoor
men nooit naar een bevredigende verklaring heeft gezocht:

A. Over de eerste GM-tomaat: “De wetenschappers van de FDA 
viel op dat er een patroon was van MAAGLETSEL dat vragen over
de veiligheid opwierp”. (Toch is de tomaat zonder nader onderzoek
toegelaten op de markt) [Noot 6]

B. het onderzoek van prof. Pusztai uit Schotland, die in 1999
constateerde dat jonge ratten orgaanschade opliepen door
het eten van een gentech-aardappel. (Andere wetenschappers
verketterden zijn onderzoek en onderzoeksmethode, maar niemand
kon Pusztai’s vermoeden weerleggen dat de gebruikte
virus-componenten verantwoordelijk waren voor de zieke ratten.
Pusztai is meteen geschorst en kreeg een spreekverbod.)

C. een scholier in Nederland heeft in 2000 een proef gedaan met
jonge muizen. [Noot 7] Toen de muizen genetisch gemanipuleerde
soja en -mais te eten kregen, gingen ze *meer* eten, maar werden
nerveuzer, hielden op met groeien, en 1 ging er dood.
(Het is niet wetenschappelijk te zeggen dat dit veroorzaakt werd
door de genetisch gemanipuleerde soja en mais, maar het is
natuurlijk wel een voor de hand liggende verklaring.)


Voorbeeld 5: bestrijdings-middel residuen

De meeste GM-gewassen op de markt zijn bestand gemaakt tegen
onkruidverdelger. De boer bespuit dus het onkruid EN het gewas met
zulk landbouwgif. Het gewas gaat hier niet dood aan. Maar het
gewas neemt WEL het gif in zich op. En dat komt dus in ons eten. 
De Europese regering heeft daarom bijvoorbeeld de maximaal
toelaatbare residu-dosis van het gif glyfosaat een factor 200
versoepeld voor de GM-sojaboon. Waarom? Omdat dit de dosis was
die in de bonen te verwachten was bij de nieuwe manier van
landbouw. De consument kan daar wel tegen, verwacht de Wereld
Gezondheids Organisatie. Men negeert hierbij het feit dat jonge
kinderen, zuigelingen en ongeboren kinderen honderden malen
gevoeliger zijn voor dit soort gif dan volwassenen.
De Nederlandse Commissie Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB)
verbood vorig jaar het gebruik van zo’n onkruidverdelger op een GM-
gewas, omdat zij vreesde dat zo’n grootschalige toepassing de
biodiversiteit teveel zou aantasten. De rechter vond dat het CTB met
deze eis aan het soort toepassing van het reeds toegelaten middel
buiten haar wettelijke bevoegdheden ging, en schrapte het verbod. 
Het milieu is de dupe.


Voorbeeld 6: insect-resistentie

De meeste andere GM-gewassen zijn “insect-resistent”. De insecten
lusten ze niet, dus de boer hoeft niet meer te spuiten en dat is goed
voor het milieu - dat is het verhaal. De waarheid is, dat de gewassen
ZELF het landbouwgif produceren, in al hun cellen. De boer hoeft
dus inderdaad niet te spuiten, maar dat betekent niet dat er geen gif in
het milieu komt! Net als gewoon landbouwgif werkt dit gif door in de
voedselketen, zodat roof-insecten doodgaan van het eten van de
plaaginsecten. Ook niet-bedoelde insecten worden het slachtoffer. 
De plaaginsecten zullen waarschijnlijk bovendien binnen 4 tot 20 jaar
resist worden tegen het gif, waarna er dus toch weer gespoten gaat
worden, maar het ecologisch evenwicht verstoord is.


Voorbeeld 7: de aansprakelijkheid

Gezien de enorme risico’s die GM met zich meebrengt, is er gevraagd
om een goede regeling van aansprakelijkheid: welnu, daar hebben de
Multinationals voor gezorgd. Via lobby en met medewerking van de
Regering van de Verenigde Staten ligt er nu internationaal de
afspraak, dat schade alleen erkend wordt in een zeer beperkt aantal
gevallen, en dat de producent alleen aansprakelijk is indien met de
toenmalige stand der techniek de schade voorzien had kunnen
worden. Dit is dus een OMKERING van het
VOORZORGSPRINCIPE, waarbij vrijwel alle schade afgewenteld
wordt op onschuldigen of op de maatschappij als geheel.


Voorbeeld 8. Het grootste gevaar van Genetische Manipulatie.

Bedrijven, en vervolgens de Regeringen en zelfs het
OntwikkelingsProgramma van de Verenigde Naties, prijzen
Genetische Manipulatie als de oplossing voor al onze
landbouwproblemen en de honger in de wereld - niet gehinderd door
de feiten, die in tegenovergestelde richting wijzen. Ondertussen
verkrijgen Multinationals via patenten en octrooien het monopolie
over planten, dieren, genen en landbouwgewassen. Het leven op
aarde, dat alleen aan zichzelf toebehoort, wordt door onze regeringen
kado gegeven aan Multinationals in ruil voor de valse beloftes van
betere landbouw. Allerlei goedkope, goede onderzoeksprojecten naar
verbetering van landbouw worden stilgelegd, in ruil voor
miljoenensubsidies aan prestige-projecten met GM. Over een tiental
jaren zal de wereld-voedselvoorziening in handen zijn van enkele
bedrijven, die zich laten leiden door hogere winsten - niet door
maatschappelijke belangen. Zij zullen geen oplossing hebben voor de
problemen in de landbouw van vandaag en die van morgen, maar zij
zullen wel de baas zijn over alles wat leeft, en de kennis die we nodig
hebben om als mens te overleven zal grotendeels verloren zijn gegaan.
Een dergelijk centraal geregisseerde landbouw kennen we alleen uit
de voormalige Sovjet-Unie. Het is niet doelmatig gebleken.


Voorbeeld 9: vatbaarheid voor ziekte

Hoewel met genetische manipulatie onder andere geprobeerd wordt,
om gewassen te kweken die minder vatbaar zijn voor ziektes, dreigt
het omgekeerde:
Door de centrale oorsprong van GM-gewassen wereldwijd, zijn deze
eenvormiger, minder divers. Als een ziekte daar vat op krijgt, zal
deze ziekte zich veel sneller verspreiden dan wanneer de landbouw
gebaseerd is op diverse rassen. Bovendien bevatten veel GM-
gewassen genetische defecten of parasitaire DNA-delen die het gewas
potentieel vatbaarder maken voor nieuwe ziekten, die oorspronkelijk
niet op het gewas bestonden.


Voorbeeld 10: blunders tot nu toe

Om een indruk te krijgen van wat er allemaal onverwachts kan
misgaan, hier een lijstje van blunders waarbij men nog net heeft
kunnen voorkomen dat het GM-organisme zich in het milieu
verspreidde. In alle gevallen hadden de wetenschappers het effect
niet voorzien. Omdat GM-organismen instabiel zijn, kunnen deze
effecten ook optreden na vele jaren, als het organisme al is getest en
“veilig” verklaard.
 - een bacterie moest muizen onvruchtbaar maken, om muizenplagen
te bestrijden. In plaats daarvan stierven ALLE muizen.
- een bacterie moest een vraat-insect doden. In plaats daarvan
veranderde hij het gewas in groen slijm
 - een bacterie waarmee een voedingssuplement, tryptofaan,
geproduceerd werd, is aangepast met GM voor meer productie. De
bacterie ging ook een giftig bijproduct in grotere hoeveelheden
maken. Dit werd te laat geconstateerd. 15 doden en honderden
invaliden.
 - BAYER vervaardigde een koeiengriepvaccin met GM. De koeien
werden ziek en kregen symptomen van “slijters”. De journalist die
dit onderzocht werd telefonisch bedreigd. BAYER ontkent officieel
nog steeds GM gebruikt te hebben.


-------------------------
Voetnoten: 

[Noot 1] Eindverslag van Commissie Terlouw, januari 2002, pag. 23
[Noot 2] Minister Borst (Volksgezondheid) tijdens debat in Tweede
       Kamer, eind januari 2002.
[Noot 3] In de voorlichtings-videofilm van Commissie Terlouw
       wordt nota bene in zin 4 gezegd: ‘DNA zit in al ons
       voedsel.We eten het dag in dag uit... We leven ervan!’
       (Ons commentaar: ‘Proeft’ u de ironie van deze voorlichting?)
[Noot 3-5] Op http://www.stopmanipulatie.nl vindt u bronnen voor
       de wetenschappelijke feiten genoemd in dit bericht, o.a.
       prof. Mae Wan Ho, Dr. Angela Ryan, prof. Joe Cummins
[Noot 6] Zie: http://www.stopmanipulatie.nl/Refs/docu/FDA.html#E
[Noot 7] Zie: http://www.talk2000.nl/mice

=#=